Algemene Voorwaarden

Footfit Pedicurepraktijk is een handelsnaam van pedicure Silvia Theisen, een eenmanszaak gevestigd te Hillegom en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 28113973. Het correspondentieadres van Footfit Pedicurepraktijk is Satellietbaan 41 B, 2181 MG, Hillegom.

De cliënt wordt geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden voorafgaand aan het eerste consult. Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen Footfit Pedicurepraktijk en de cliënt waarop Footfit Pedicurepraktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De pedicure zal de behandeling naar best inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op het moment bestaande stand wetenschap. Footfit Pedicurepraktijk / Silvia Theisen zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Footfit Pedicurepraktijk geeft de cliënt 3 werkdagen garantie op de behandeling. De cliënt dient binnen deze termijn (telefonisch) contact op te nemen voor het melden van de klacht, en het maken van een tussentijdse afspraak voor nabehandeling. Deze garantie vervalt indien de cliënt de adviezen voor thuisbehandeling niet heeft opgevolgd, of de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 3 dagen heeft opgevolgd.

De cliënt moet verhindering voor een behandeling zo spoedig mogelijk, doch 24 uur voorafgaand aan de afspraak aan Footfit Pedicurepraktijk melden. Doet de cliënt dat niet dan wordt de behandeling die afgesproken is geheel in rekening gebracht bij de cliënt.

Footfit Pedicurepraktijk vermeldt alle prijzen van de behandelingen zichtbaar op de website. De cliënt dient direct na afloop van de afspraak voor de behandeling en eventuele producten te betalen. Indien de cliënt ook na het verstrijken van het gestelde betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is de cliënt verplicht Footfit Pedicurepraktijk alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden.

Footfit Pedicurepraktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Footfit Pedicurepraktijk is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.